Mahlkönig kráľ mlynčekov

KRÁĽ mlyn­če­kov!

Prie­kop­ník na trhu v oblas­ti pro­fe­si­onál­nych mlyn­če­kov, Mahl­könig pre­kra­ču­je novú úro­veň v mle­tí kávy a urču­je tren­dy. Mlyn­če­ky výrob­cu z Ham­bur­gu spá­ja­jú nemec­ké spra­co­va­nie a ino­va­tív­ne tech­no­ló­gie – inšpi­ro­va­né naj­vyš­ší­mi požia­dav­ka­mi medzi­ná­rod­nej komu­ni­ty spe­cial­ty coffee.

Zobraziť produkty

Znač­ka Mahl­könig tak­tiež ozna­čo­va­ná ako kráľ mlyn­če­kov“ hrdo nosí svo­ju koru­nu vo vnút­ri loga. Už viac ako 90 rokov má pop­red­né mies­to v oblas­ti kva­li­ty, ino­vá­cie a váš­ne pre kávu. 

Mate­riá­ly naj­vyš­šej kva­li­ty sú vybe­ra­né s veľ­kou pre­cíz­nos­ťou a pre­chá­dza­jú skú­se­ný­mi ruka­mi, aby sa z na kávu Mahlkönig.

Kva­li­ta

Vyro­be­né ručne

Znač­ka Mahl­könig často­krát býva prvou voľ­bou väč­ši­ny baris­tov z celé­ho sve­ta. Mlyn­če­ky na kávu sú pova­žo­va­né za garan­tov naj­vyš­šej mož­nej kva­li­ty kávy – už od roku 1924. Vďa­ka vyni­ka­jú­cim výko­nom umož­ňu­jú rov­no­mer­nú extrak­ciu čoho sú výsled­kom jedi­neč­né chu­ťo­vé zážitky.

Pro­duk­to­vý manaž­ment v Mahl­könig sa spo­lie­ha na sys­te­ma­tic­ké vní­ma­nie požia­da­viek trhu s cie­ľom dosiah­nuť chu­ťo­vé pro­fi­ly zákaz­ní­kov. Za naj­vyš­šie úspe­chy v oblas­ti výko­nu a kva­li­ty pro­duk­tov Mahl­könig vďa­čí dlho­roč­ným skú­se­nos­tiam kole­gov pra­cu­jú­cich v stro­jár­stve, vo výro­be a na mon­táž­nych lin­kách. Mahl­könig tak zostá­va na špi­ci ako nespor­ný líder na trhu.

Duch ino­vá­cií

Inšpi­ro­va­né
kávou

Mahl­könig vedie v ino­vá­ciách vytvá­ra­ním tren­dov. Nasta­vi­li nové štan­dar­dy kva­li­ty zave­de­ním prin­cí­pu mlieť na vyžia­da­nie“ a zvý­ši­li tak pove­do­mie o výho­dách čerstvé­ho mle­tia. Naj­nov­šie mode­ly mlyn­če­kov kom­bi­nu­jú špe­ciál­ne vyvi­nu­tú pré­mi­ovú tech­no­ló­giu mle­tia s ino­va­tív­ny­mi fun­kcia­mi pre opti­mál­ny chod kaviarní.

Moti­vá­ci­ou a inšpi­rá­ci­ou je úzky kon­takt s medzi­ná­rod­ným kávo­vým prie­mys­lom. Mahl­könig je dlho­do­bo uzná­va­ným čle­nom komu­ni­ty spe­cial­ty cof­fee a aktív­ne sa anga­žu­je v komu­ni­te, naj­mä na podu­ja­tiach, kto­ré sa kona­jú po celom svete.

Pohá­ňa­ní sna­hou pris­pieť k naj­vyš­šie­mu pôžit­ku z kávy ďalej vyví­ja­jú nové gene­rá­cie mlyn­če­kov. Vďa­ka špič­ko­vým, výkon­ným a kva­lit­ným pro­duk­tom Mahl­könig zvy­šu­je svoj náskok pred konkurenciou.

Mlynčeky Mahlkönig

Profesionálne mlynčeky na kávu Mahlkönig do vašej kaviarne. Predaj Mahlkönig mlynčekov. Servis. Školenia. Radi vám pomô­že­me pri výbe­re.