Kontakt

V prí­pa­de záuj­mu ale­bo otá­zok nás nevá­haj­te kon­tak­to­vať, radi vám pomôžeme.Fak­tu­rač­ná adre­sa

LT com­pa­ny s.r.o.
Rud­lov­ská ces­ta 90
974 11 Ban­ská Bys­tri­ca
IČO: 47344610, DPH: SK2023830391


Adre­sa cen­trá­ly

LT com­pa­ny s.r.o.
Mati­ce slo­ven­skej 3723
010 08 Žilina