O nás

Chce­me vám dopriať ten prí­jem­ný pocit, kedy si vychut­ná­te espres­so plným dúš­kom, sprí­jem­ní­te si tak všed­ný deň a vaši zákaz­ní­ci sa budú do vašej pre­vádz­ky radi vracať.

Špič­ko­vá tech­no­ló­gia v spo­je­ní s
• pra­vi­del­ným ser­vi­som,
• správ­nou príp­ra­vou nápo­jov
• a kva­lit­nou kávou

zabez­pe­čí, že prá­ve vaša káva bude tým naj­lep­ším nápo­jom širo­ko ďaleko.

Ser­vis

V našej spo­loč­nos­ti nechý­ba špe­cia­li­zo­va­né ser­vis­né odde­le­nie, čo oce­ní­te v prí­pa­de potreb­nej opra­vy na vašich zaria­de­niach. Pro­stred­níc­tvom náš­ho pro­fe­si­onál­ne­ho ser­vis­né­ho tech­ni­ka zís­ka­te isto­tu, že o vaše zaria­de­nie bude posta­ra­né a záro­veň tým zabez­pe­čí­te ply­nu­losť cho­du vašej pre­vádz­ky aj pri nepred­po­kla­da­ných udalostiach.

Ško­le­nia

Keď­že našou pri­ori­tou je, aby káva, kto­rá popu­tu­je v šál­ke k váš­mu zákaz­ní­ko­vi bola pri­pra­vo­va­ná kva­lit­ne a chu­ti­la výbor­ne, vie­me naučiť váš per­so­nál ako kávu správ­ne pri­pra­viť pro­stred­níc­tvom pro­fe­si­onál­nych akre­di­to­va­ných baris­tic­kých ško­le­ní v našej Ver­tic­cio Academy.

Káva

Káva Ver­tic­cio vzni­ká pro­ce­som sta­rost­li­vé­ho výbe­ru zele­ných zrniek z plan­tá­ží celé­ho sve­ta pra­že­ných vo vlast­nej pra­žiar­ni v Žili­ne, pri­čom dôraz je kla­de­ný hlav­ne na čerstvosť a kva­li­tu. Nad samot­ným pro­ce­som pra­že­nia dohlia­da skú­se­ný pra­žiar a využí­va pri tom naj­nov­šie tech­no­ló­gie z kávo­vé­ho sve­ta. Širo­ké port­fó­lio zme­sí a výbe­ro­vých káv vám dáva mož­nosť vynik­núť, čím uspo­ko­jí­te požia­dav­ky aj naj­ná­roč­nej­šej klientely.